බැඳුම්කර විවාදය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව අනිද්දා කැදවයි

බැඳුම්කර විවාදය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව අනිද්දා (10) කැදවීමට කථානායක තීරණය කර අැත.

10දා පෙ.ව. 10.30ට පාර්ලිමේන්තුව කැදවීමට තීරණය කර තිබේ.