නීතීඥ සභාපති තනතුරට යළිත් යූ.ආර් ද සිල්වා

ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ 2018 සිට 2019 වර්ෂය සඳහා සභාපති ධූරයට යූ.ආර් ද සිල්වා යළි තේරී පත්වී තිබේ.