සිම්බාබ්වේ ලකුණු 237 – 5යි

සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම ලකුණු 237ක් ලබාගන සිටියි. ඒ පන්දු වාර 45ක් තුළයි.

මේ වන විට ක්‍රිඩකයින් පස්දෙනෙකු දැවී අැත.