මාධ්‍ය උපමාන ගැසට් පත්‍රය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 104 ආ (5) (අ ) අනුව්‍යවස්ථාව යටතේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් සාදන ලද මාධ්‍ය උපමාන අද (23) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරිණි.

ආණ්ඩුපක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධයක, අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් මාධ්‍ය උපමාන ගැසට් පත්‍රය සභවට ඉදිරිපත් කළේ ය.

එම මාධ්‍ය උපමාන නෛතික කටයුතු, දූෂණ විරෝධි හා මාධ්‍ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභව වෙත යොමු කිරීමට යෝජනා කළේ ය.