ධීවර වගා කලාප තුනක් ඉදිකිරීමට සැලසුම්

ධීවර වගා කලාප තුනක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අද (24) පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළේ ය.

උතුරු ප්‍රදේශයේ දැනටමත් ඉඩම් වෙන් කරගෙන තිබෙනවා. මේ වසරේ අක්කර 3000ක කර්මාන්තපුරයක් ආරම්භ කරනවා. මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කරන්න එකඟතාවයට පැමිණ තිබෙනවා. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රැබ් සිටි එකක් හදනවා. විශාල මත්ස්‍ය අස්වැන්නක් ඇතිකරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ ඉලක්කයක් තිබෙනවා. අපනයනය ක්ෂේත්‍රය තුළ ලංකාවේ තුන්වැනි තැනට ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. කළපු දහයක් සංවර්ධනයට හදුනාගෙන තිබෙනවා. ක්‍රමාණුකූලව වෙනම අංශයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා. ධීවරයාගේ ආදායම ඉහළ නැංවීම අරමුණයි යැයි ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ය.