මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් මැතිවරණ පැමිණිලි 250 ක්

ලබන පෙබරවාරී 10 වැනි දා පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමට අදාළව මාතර දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ පැමිණිලි විමර්ශන මධ්‍යස්ථානයට මේ වන විට මැතිවරණ පැමිණිලි 250 ක් ලැබී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

නීති විරෝධී දැන්වීම්, කටවුට්, බැනර්, පෝස්ටර්, ධජ පතාක, ස්ටිකර් ප්‍රදර්ශනය කිරීම්, නීති විරෝධී ලෙස භාණ්ඩ බෙදාදීම්, නීති විරෝධී මැතිවරණ කාර්යාල පවත්වාගෙන යාම, රාජ්‍ය නිලධාරීන් දේශපාලන පක්ෂ හෝ පුද්ගලයින් ප්‍රවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම, නීති විරෝධී ආකාරයට සංවර්ධන කටයුතු දේශපාලන පක්ෂ හෝ පුද්ගලයින් ප්‍රවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් යොදා ගැනීම සහ මහා මාර්ග ආශ්‍රිතව දේශපාලන ලාංඡන සලකුණු කිරීම ආදී නීති විරෝධී ක්‍රියා රැසක් පිළිබඳව පැමිණිලි ලැබී තිබේ.

මාතර දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ පැමිණිලි විමර්ශන මධ්‍යස්ථානය දිනපතා පෙ.ව. 8.30 සිට රාත්‍රී 10.00 වන තෙක් විවෘතව තැබෙන අතර එම කාලය තුළ පැමිණිලි බාර ගැනීම හා පැමිණිලි විමර්ශන කටයුතු සිදු කෙරේ.