ජ.වි.පෙ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සහභාගි වූ විශේෂ සාකච්ඡාව අද සියත ටීවී තුලින්

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සහභාගි වූ සියත ටීවී හි විශේෂ සාකච්ඡාව අද රාත්‍රී 8ට සියත ටීවී තුලින් බලාපොරොත්තු වන්න.