විදුලිබිල හේතුවෙන් ඔබගේ ශීතකරණය විකුණා දමා වැඩි මිලකට වෙනත් නවීන මාදිලියේ ශීතකරණයක් වෙනුවෙන් අමතරව අධික මුදලක් වැය කරනු වෙනුවට, දැනට තිබෙන ශීතකරණයට හෝ වායුසමීකරණයට කිලර්වොට් උපකරණය සවිකිරීමෙන් විදුලි බිල ඉතිරියක් මෙන්ම එයට ආරක්ෂාවක් ද ලබාදෙයි