ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

ථෙරවාද ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයෙන් ලෝක උරුමයට.

මේ සදහා ශ්‍රද්ධාසම්පන්නව පෙළ ගැසී ඔබේ සහභාගීත්වය සහ දායකත්වය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමු.