අද සිට දැඩිව මංතීරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කරයි

Share

අද (09) සිට දැඩිව මංතීරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලිසිය තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.
පසුගිය දිනවල දිගින් දිගටම සිදු වූ රිය අනතුරු සලකා මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

Read more

Local News