අද පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි

2018 පෙබරවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ පළමුවැනි රැස්වීම් දිනය වන අද (19) පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි.

අද පෙ.ව.10.00ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතය.