විදේශයන්හි සිට පැමිණ නිරෝධායනය අවසන් කළ මගීන්ට දැනුම් දීමක්

විදෙස්ගතව සිට පැමිණ නිරෝධායනය අවසන් කළ ගුවන් මගීන්ට දැනුම් දීමක් කර තිබේ.

 

මේ වසරේ සැප්තැම්බර් 1 වන දින සිට දෙසැම්බර් 16 වන දින තෙක් කාලය තුළ නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් කර ඇති ගුවන් මගීන්ට කටුනායක ගුවන්තොටුපොළේ තීරුබදු රහිත සාප්පු සංකීර්ණයෙන් භාණ්ඩ මිල දී ගැනීමේ අවස්ථාව ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව ලබන වසරේ ජනවාරි මස 16 වන දින දක්වා අදාළ පිරිසට එම අවස්ථාව හිමි වන බවයි වාර්තා වන්නේ.