ගිය වසරේ හෝර්ටන්තැන්න ජාතික උද්‍යානයෙන් රුපියල් මිලියන 316ක ආදායමක්

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ 2017 වසරේ හෝර්ටන් තැන්න ජාතික උද්‍යානයට සංචාරකයින් 345,480කට අධික පිරිසක් පැමිණ ඇති අතර රුපියල් මිලියන 316.09ක ආදායමක් ලැබී ඇත.
ඒ අනුව හෝර්ටන් තැන්න ජාතික උද්‍යානයට දේශීය සංචාරකයින් 249,578ක් පැමිණ ඇති අතර ඒ හරහා මිලියන 13.32ක ආදායමක් උපයාගෙන ඇත.
එමෙන් ම එම වසරේ දී විදේශීය සංචාරකයින් 95,902ක් පැමිණ ඇති අතර ඉන් රුපියල් මිලියන 207.19ක ආදායමක් උපයාගෙන ඇත.
සංචාරක පැමිණීමට අමතර ව රුපියල් මිලියන 95.58ක ආදායමක් ද උපයාගෙන ඇත.