මෙම වසර අවසන් වනවිට රුධිර කාන්දුකරණ යන්ත්‍ර 1000 ක් දිවයින පුරා – සෞඛ්‍ය අැමති

සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පැවසුවේ රෝගී තදබදය අවම කිරීම සදහා මෙම වසර අවසන් වනවිට රුධිර කාන්දුකරණ යන්ත්‍ර 1000 ක් දිවයින පුරා ස්ථාපිත කරන බවයි.

උතුරු මැද පළාතේ වකුගඩු රෝගීන්ට එමගින් විශාල සහනයක් ලැබෙන බවත් ඉන්දීය රජයේ ආයෝජනයක් මත තවත් රුධිර කාන්දුකරණ මධ්‍යස්ථාන 900 ක් දිවයින පුරා අදියර 03 ක් යටතේ ස්ථාපිත කරන බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ය.