පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට අවුරුදු 60 දක්වා සේවය කිරීමේ අවස්ථාවක්

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා සහ සබරගමු සංවර්ධන අමාත්‍ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ සෙනෙවිරත්න මහතා පැවසුවේ රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන්ට වයස අවුරුදු 60 දක්වා සේවය කිරීමට ලබා දී ඇති අවස්ථාව පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ටත් ලබා දිය යුතු බවත් ඒ සම්බන්ධව පවතින ගැටලු සාකච්ඡා කිරීමට රජය සුදානම් බවයි.

පෞද්ගලික අංශයේ සේවක විශ්‍රාම වයස 55 සිට 60 දක්වා වැඩි කිරීම තුළින් රට තුළ පවතින රැකියා විරහිතභාවය තවත් වැඩිවෙනු ඇති බවත් එය තරුණ අසහනයට වැඩිවීමට හේතුවිය හැකි බවත් සේව්‍ය සම්මේලනයේ නියෝජිතයන්ගේ අදහස විය.

බොහෝ ආයතනවල ඉහල තනතුරු වලට පිවිසීමට කනිෂ්ඨ විධායක ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන්ට ඇති අවස්ථාව මේ තුළින් ඇහිරීයන බවත්, පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාවල දී කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන නිසා විශ්‍රාම වයස 60 දක්වා වැඩි කිරීම පෞද්ගලික අංශයේ නිෂ්පාදන ඵලදායිතාවය පහළ වැටීමට බලපානු ඇති බවයි.

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම යාමේ වයස අවුරුදු 60 දක්වා වැඩිකිරීමට හාම්පුතුන්ගේ පාර්ශවය සහ වෘත්තීය සමිති අතර එකඟතාවයක් ඇති කර ගැනීමේ අපහසුතාවය නිසා ජාතික විශ්‍රාම වයස සම්බන්ධව ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ මැදිහත්වීමෙන් විධිමත් පර්යේෂණයක් සිදු කර ඔවුන්ගේ නිර්දේශ සහ යෝජනා ද සැළකිල්ලට ගෙන අවසන් තීන්දුවක් ගැනීමට කම්කරු අමාත්‍යවරයා කළ යෝජනාවට මෙහිදී සියළු පාර්ශවයන් හී එකඟතාවය පළ වී අැත.