වෙළඳ නැව් පනත යටතේ නියෝග අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී විවාදයට

වෙළඳ නැව් පනත යටතේ නියෝග අද (9) පාර්ලිමේන්තුවේ දී විවාදයට ගැනේ.

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා විසින් වෙළඳ නැව් පනත යටතේ නියෝගය විවාදය ආරම්භ කළේ ය.