කොළඹ කොටුව, මරදානෙන් අාරම්භ වන සියලු දුම්රිය ගමන්වාර ප්‍රමාද වෙයි

කොළඹ කොටුව සහ මරදානෙන් අාරම්භ වන සියලු දුම්රිය ගමන්වාර දුම්රිය සංඥා අැණ හිටීම හේතුවෙන් ප්‍රමාද වන අැති බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය දන්වා සිටීයි.