50 වැනි උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට, සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

50 වැනි උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (23) සිදු කෙරේ.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන උදා ගම්මානය අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ තිරුක්කෝවිල්  ප්‍රාදේශීය සභ බලප්‍රදේශයේ සංගමන්කණ්ඩි හී ”සංගමන්ග්‍රාමම්” ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ.

මෙම ග්‍රාමය අක්කර පහකින් යුක්තවන අතර නිවාස සංඛ්‍යාව 25කි. ගම්මානය සඳහා ආයෝජනය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 28කි.