වැඩ බැලූ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරු 14ක් පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් ලෙස පත්කරයි

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පැවසුවේ වැඩ බැලූ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරු 14ක් පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් ලෙස පත්කිරිමට කටයුතු කළ බවයි.

ජාතික පොලිස් කොමිෂමේ අනුමැතිය අනුව මෙම පත්කිරිම් කර තිබේ.