උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන්න

36

කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටින්නේ, දිවයිනට බලපාන උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන ලෙසයි.

හෙට දිනයේදී දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක හතරකට අවධානාත්මක යොමුකළ යුතු මට්ටමකම පවතින බවයි.

ඒ අනුව කිලිනොච්චි, මුලතිව්, වව්නියාව හා ත්‍රිකුණාමලය යන දිස්ත්‍රික්කවලට මෙම උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වය බලපාන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙයි.