ප‍්‍රධාන ගංගා ගණනාවක ජල මට්ටම තවමත් ඉහළට

වැසි තත්ත්වයේ යම් අඩුවක් පැවතිය ද ප‍්‍රධාන ගංගා ගණනාවක ජල මට්ටම තවමත් ඉහළ යමින් පවතී.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ නිල්වලා, ගිං, කළු, කැලණි, මහවැලි ගංගා සහ අත්තනගලූ, මා ඔයවල මෙසේ ජල මට්ටම ඉහළ යමින් තිබෙන බවයි.