ක්‍රිකට් නිලවරණය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය පවත්වමින් අධිකරණය වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව හෙට (31දා) පැවැත්වීමට නියමිතය තිබු ක්‍රිකට් නිලවරණය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා ඇත.