තෝරාගත් පාසල් සිසුන් සඳහා උදෑසන කිරි පැකට්ටුවක් ලබාදීමේ වැඩසටහන තවදුරටත්

2013 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක කළ පාසල් සිසුන් සඳහා උදෑසන කිරි පැකට්ටුවක් ලබාදීමේ වැඩසටහන තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත.

ඒ අනුව තෝරාගත් පාසල්වල 1ශ්‍රේණියේ සිට 5ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් හා විශේෂ අධ්‍යාපන ඒකකවල සිසුන් ආවරණය කරමින් ම‌ෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක ව‌ෙයි.

මිල්කෝ පෞද්ගලික සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන වෙළඳපොළ වටිනාකම රුපියල් 30/-ක් වන මිලිලීටර 150 ප්‍රමාණයේ කිරි පැකට්ටුවක් රජය විසින් මිලදී ගෙන පාසල් සිසුන්ට ලබාදෙනු ලැබේ.

කිරි පැකට්ටුවක වර්තමාන වෙළඳපොළ මිල ගණන් යටතේ වුවද මෙම වැඩසටහන තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.