දහ අට සන්නියේ සමරු මුද්දර නිකුත් කිරීම අද

6

ශ්‍රී ලංකාවේ ශාන්ති කර්මවල එන ඓතිහසික සංස්කෘතික සළකුණක් වන දහ අට සන්නි‌යේ අවස්ථා ඇතුළත් වෙස් මුහුණු ඇතුළත් සමරු මුද්දර අද (08) නිකුත් කෙරේ.

තැපැල්, තැපැල් සේවා හ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ හලීම් මහතාගේ ප්‍රධනත්වයෙන් තැපැල් මූලස්ථාන ශ්‍රවණාගාරයේ දී අද ප.ව 9.30ට සමරු මුද්දර නිකුත් කිරීම සිදු වෙයි.