විරෝධතා පා ගමනක් හේතුවෙන් කොළඹ ලෝටස් පාර තාවකාලිකව වසා දැමේ

විරෝධතා පා ගමනක් හේතුවෙන් කොළඹ ලෝටස් පාර තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බවට වාර්තා ව‌ෙයි.

ඒ ඊ.ටී.අයි තැම්පත්කරුවන්ග‌ේ විරෝධතා පා ගමනක් හ‌ේතුව‌ෙනි.