දුම්රිය වර්ජනයෙන් තැපැල් බෙදාහැරීමේ කටයුතුවලට බාධා

දුම්රිය සේවක වැඩ වර්ජනයෙන් තැපැල් බෙදාහැරීමේ කටයුතුවලට බාධා මතුවී ඇති බව වාර්තා ව‌ෙයි.

එම තත්ත්වය යටතේ ඇතැම් ප්‍රදේශයන්ට ලිපි ලැබීම ප්‍රමාද වී තිබේ.