කාසල්රි ජලාශය වාන් දමයි

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රද‌ේශවලට ඇද හැල‌ෙන අධික වර්ෂාවත් සමඟම කාසල්රි ජලාශය පිටාර මට්ටම ඉක්මවා යාමෙන් එම ජලාශය වාන් දැමීමට පියවර ග‌ෙන ඇත.

ඊ‌යේ (16) රාත්‍රියේ සිට එම ජලාශය වාන් දමන බවත්, වසර පහකට පමණ පසුව එම ජලාශය වාන් දමන බවයි විදුලි බල මණ්ඩලය කියා සිටිය‌ේ.