කොළඹ බ්ලූමැන්ඩල් කුණු කන්දේ හදිසි ගින්නක්

කොළඹ බ්ලූමැන්ඩල් කුණු කන්දේ හදිසි ගින්නක් හට ගෙන තිබෙනවා.
මේ වන විට එම ප‍්‍රදේශයට ගිනි නිවීමේ රථ පිටත් කර යැවූ බවයි කොළඹ ගිනි නිවීමේ ඒකකය පැවසුවේ.