දේශීය අල ගොවීන්ගේ අස්වැන්න සාධාරණ මිලකට සතොස හරහා මිලදී ගැනීමට පියවර

7

දේශීය අල ගොවීන්ගේ අස්වැන්න සාධාරණ මිලකට සතොස හරහා මිලදී ගැනීමට පියවර ගෙන ඇති බව ඊයේ (05) රැස් වූ ජීවන වියදම් කමිටුව තීරණය කළ බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව ලංකා සතොස මිලදී ගැනීමේ නිලධාරීන් අල ගොවීන් වෙතම ‍ගොස් අල කිලෝවක් රු.90.00 බැගින් ද, අල ගොවීන් විසින් ලංකා සතොස වෙත ගෙනවිත් දෙන අල කිලෝවක් රු.100.00 බැගින් ද මිලදී ගැනීමට තීරණය කර තිබේ. එසේම මෙසේ මිලදී ගන්නා අල කිලෝවක් ලංකා සතොස අලෙවි කරන්නේ රු.115.00 ක මිලකට බවද අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසයි.