දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත්වීමේ දී සිදුවන අසාධාරණ වලට එරෙහිව තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ප්‍රයෝජනයට ගන්න – අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීමේ දී යම් අසාධාරණයක් සිදු වී ඇතැයි පෙනීයන්නේ නම් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත මගින් ලබා දී ඇති අවස්ථා උපරිම ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඒ පිළිබඳව අදාළ නිලධාරීන් සහ විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා මව්පියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

යහපාලන රජය බලයට පැමිණීමෙන් පසු රජයේ සියලු කටයුතු උපරිම විනිවිදභාවයකින් හා සාධාරණ ලෙස සිදුකිරීමටත් රජයේ කටයුතු සම්බන්ධ තොරතුරු බාධාවකින් තොරව මහජනතාව වෙත ලබාදීමටත් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත හඳුන්වා දෙනු ලැබූ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ජනතාවට සිහිපත් කරයි.

පාසල්වල පළමු වසරට ඇතුළත් කරගන්නා සිසුන්ගේ නාම ලේඛනය ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් පසු තමන් ඉල්ලා සිටි පාසලට තේරී නොමැති සිසුන් වෙනුවෙන් අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි අතර තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ අදාළ තොරතුරු ඉල්ලා සිටීමට ද හැකියාව උදා වී තිබේ.

එසේම ව්‍යාජ ලේඛන ඉදිරිපත් කරමින් යම් දරුවකු පාසලකට ඇතුළත් කළ හොත් 2019 වර්ෂය සඳහා රජයේ පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේ චක්‍රලේඛයට අදාළව එම දරුවා එම පාසලින් ඉවත් කිරීමට ද සිදුවනු ඇත.

පාසල්වලට නවක සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීම සම්බන්ධව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛ සහ උපදෙස් අනුව සියලු විදුහල්පතිවරුන් කටයුතු කළ යුතු බව අවධාරණය කළ අමාත්‍යවරයා දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කරගැනීමට අදාළ ලේඛන ප්‍රසිද්ධියට පත්කිරීමේ දී ඉල්ලුම්කර ඇති ගණය, ඊට අදාළව ලබා ගත් ලකුණු මෙන්ම අදාළ අනෙකුත් තොරතුරු ද ප්‍රසිද්ධියට පත්කරන ලෙස ද උපදෙස් ලබා දී තිබේ.