විදුලි සංදේශ බද්දත් අඩුවෙයි

විදුලි සංදේශන බද්ද සියයට 25 සිට සියයට 15 දක්වා අඩු කර කිරීමට බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.