පාර්ලිමේන්තුවේ නව සභානායක ධූරය දිනේෂ්ට

පාර්ලිමේන්තුවේ නව සභානායක ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පත් කිරිමට තීරණය කළ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසයි.