ශ්‍රී ලංකන් සභාපති කපිල චන්ද්‍ර‍සේන

ශ්‍රි ලංකන් ගුවන් සමාගමේ නව සභාපතිවරයා ලෙස කපිල චන්ද්‍ර‍සේන මහතා පත් කර තිබේ.