මැති ඇමැති වරු බුකියේ ජය සමරුවේ මෙහෙමයි

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට අදාළව ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය අත්හිටවුමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කල අවස්ථාවේ unp මැති ඇමති වරු බුකියේ පල කලේ මෙවන් අදහස් .