කරු වහාම පක්ෂනායකයින් කැඳවයි

කථානායක කරූ ජයසූරිය විසින් හෙට(13) උදෑසන 8.30 විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවා ඇත.

කථානායක කාර්යාලය විසින් මේ බව දැනුම් දී ඇත.