කරූ සද්දෙට තීන්දු ගනියි

කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා සඳහන් කළේ වත්මන් ආණ්ඩුවට බහුතරයක් නොමැති බව හඩ අනුව තීරණය කළ බවයි.

පාර්ලිමේන්තුව හෙට 10 දා දක්වා කල් තැබීමට කථානායකවරයා තීන්දු කළේය.