කරූ සද්දෙට තීන්දු ගනියි

66

කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා සඳහන් කළේ වත්මන් ආණ්ඩුවට බහුතරයක් නොමැති බව හඩ අනුව තීරණය කළ බවයි.

පාර්ලිමේන්තුව හෙට 10 දා දක්වා කල් තැබීමට කථානායකවරයා තීන්දු කළේය.