රජරට විශ්වවිද්‍යාලය 16 වනදා සිට යළි විවෘත වෙයි

වසා දැමුණු රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ මිහින්තලය පරිශ්‍රය ලබන 16 වනදා සිට අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා නැවත විවෘත කරන බව විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය පවසයි.

ඒ අනුව දැනට වසා දමා ඇති මිහින්තලේ පරිශ්‍රයේ සියලු පීඨ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා යළි වීවෘත කරන බව විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය සඳහන් කරයි.

විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය සඳහන් කළේ, එමෙන්ම නේවාසික පහසුකම් ලබාදී ඇති සියලු සිසුන් ලබන 15 වනදා පස්වරු 04.00 පෙර අදාල නේවාසිකාගාර සඳහා වාර්තා කළ යුතු බවයි.