කොට්ටාව-බොරැල්ල 174 මාර්ගයේ බස් වර්ජනයක්

කොට්ටාව-බොරැල්ල 174 බස් මාර්ගයේ පෞද්ගලික බස් රථ වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

කොට්ටාව-බොරැල්ල 174 බස් රථ රියදුරන් හා කොන්දොස්තරවරුන් එක්ව ආරම්භ කර ඇති මෙම වර්ජනය බස් රථ හිමියන් මැදිහත් වී මෙ වන විට සමථයකට පත් කර ඇති බව ද වාර්තා වෙයි.

මෙම වර්ජනය ආරම්භ කිරීමට පෙර අද(21) උදෑසන ගමන් වාර කිහිපයක් ධාවනය වූ බවත් මේ වන විට කිසිදු බස් රථයක් මේ මාර්ගයේ ධාවනය නොවන බවත් වාර්තා වෙයි.