රාජ්‍ය ආයතනවල දුෂණ පිළිබඳ පැමිණිලි 333ක් ලැබෙයි

රාජ්‍ය ආයතනවල සිදුවූ දූෂණ හා වංචා සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි බාර ගැනීම ලබන බ්‍රහස්පතින්දා අවසන් කරන බව ඒ පිළිබඳ විමර්ශනය සඳහා පත්කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේ, මේ වන විට පැමිණිලි 333ක් ලැබී ඇති බවයි.

මෙම ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව විසින් පසුගිය වසර 4 තුළ රාජ්‍ය ආයතනයවල දූෂණ ක්‍රියා, සාපරාධි විශ්වාසය කඩ කිරීම, දේපළ සාපරාධි පරිහරණය, රාජ්‍ය සම්පත් හා වරප්‍රසාද අනිසි ලෙස භාවිත කිරීම පිළිබඳව මහජන පැමිණිලි විමර්ශනයකට ලක් කිරීමට නියමිතව තිබේ.