තේ ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනයට සාකච්ඡාවක්

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවින් දිසානායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද(21) කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය, තේ පර්යේෂණ ආයතනය හා සියලු වතු සමාගම් ප්‍රධානීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි.

බත්තරමුල්ල, සෙත්සිරිපාය, 08 වන මහලේ පිහිටි වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවනාගාරයේදී මෙම සාකච්ඡාව පවත්වා තිබේ.

එහිදී තේ ඵලදාව වැඩි කිරීම, තේ අපනයනය වැඩි කිරීමට කටයුතු කිරීම, තේ ඉඩම් සංවර්ධන කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කර කිබේ.

තවද තේ නැවත වගාව සඳහා අවශ්‍ය ඉදිරි පියවර ගැනීම්, දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපල තත්ත්වයන් දියුණු කිරීමට පියවර ගැනීම හා තේ කර්මාන්ත ශාලා වලින් ගුණාත්මක නිෂ්පාදන වෙළඳපලට යොමු කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට කළ යුතු කටයුතු පිළිබඳ දීර්ඝව සාකච්ඡා කෙරිණි.