කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගයට අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම ඇරඹේ

ඇගයුම් මත ලකුණුදීමේ ක්‍රමවේදය යටතේ පවත්වනු ලබන කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය සඳහා අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම 26 දින ආරම්භ විය.

අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම 29 දින දක්වා කාර්යාංශයේ මධ්‍යස්ථාන 18කදී සිදු කෙරෙන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය පවසයි.

අයදුම්පත් නිකුත් කිරීමේ පළමු දින වන 26දින අයදුම්පත් 4998ක් නිකුත් කර තිබේ. ඉන් වැඩිම අයදුම්පත් ප්‍රමාණය නිකුත් කර ඇත්තේ තංගල්ල විගමණික සම්පත් මධ්‍යස්ථානයෙනි. දකුණු කොරියාවේ නිශ්පාදන, ඉදිකිරීම් හා ධිවර අංශයන්හි රැකියා සඳහා මෙම අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම සිදුකෙරේ.

කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගයට අයදුම්පත් ලබාගැනීම සඳහා විභාග අපේක්ෂකයා පෞද්ගලිකව ඉදිරිපත් විය යුතුය.

දකුණු කොරියානු රැකියා ලබාදෙනු ලබන්නේ කොරියාවේ රැකී රක්ෂා හා කම්කරු අමාත්‍යාංශය මගින් වන අතර, එම රැකියා පරිපාලනය කරන ලබන්නේ කොරියානු මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව මගිනි. ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය එහි සම්බන්ධිකරණ කටයුතු සිදුකරයි.

දකුණු කොරියානු රැකියා සඳහා ඊට අමතරව කිසිදු පුද්ගලයෙකුට මැදිහත්විය නොහැකි අතර, කොරියානු රැකියා සඳහා වෙනත් අතරමැදි පුද්ගලයින්ට මුදල් ලබාදීමෙන් වලකින මෙන් කාර්යාංශය කොරියානු රැකියා අපේක්ෂිතයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.