කොළඹ හොටල් දෙකක පිපිරීමක්

කොළඹ ෂැන්ග්‍රිලා සහ සිනමඩ් ග්‍රෑන්ඩ් හොටල්වලත් පිපිරීමක් සිදු වී ඇති බවට වාර්තා වෙයි.