වෛද්‍ය සිසුන් 20 වනදා සිට දේශන වලට

සයිටම් අර්බුධය හේතුවෙන් වෛද්‍ය සිසුන් දේශන වර්ජනය කර සිටියේය. ඔවුන් මේ වන තෙක් දේශන වර්ජනය කර සිටීයි.

ඒ අනුව වෛද්‍ය සිසුන් ලබන 20 වනදා සිට, දේශන වලට සහභාගි වන බවට වාර්තා වේ.