යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨ තුනක අධ්‍යයන කටයුතු අැරඹේ

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨ තුනක අධ්‍යයන කටයුතු ඊයේ (13) සිට ආරම්භ කොට ඇත.
ඒ අනුව කලා, වෛද්‍ය හා කළමනාකරණ පීඨවල අධ්‍යයන කටයුතු මෙලෙස ආරම්භ කොට තිබේ.