නීතිවිරෝධී ස්වර්ණාභරණ තොගයක් ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන අා පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

39

නීතිවිරෝධී ලෙස ස්වර්ණාභරණ තොගයක් ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන අා පුද්ගලයෙකු රේගු නිලධාරීන් විසින් අද (16) උදෑසන කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේදී අත්අඩංගුවට ගනු ලබයි.