නව තාක්ෂණික පිඨ 7ක්

විශ්වවිද්‍යාලවල තාක්ෂණික උපාධි පාඨමාලා පටන් ගැනීම සඳහා නව තාක්ෂණික පිඨ 7ක් ආරම්භ කිරීමට උසස් අධ්‍යාපන හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරගෙන යයි.

මෙම නව තාක්ෂණික පීඨයන් රජරට, රුහුණ, සබරගමුව, කැළණිය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, කොළඹ හා නිරිත දිග විශ්වවිද්‍යාල තුළ පිහිටුවීමට යන අතර මේ මඟින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය, ඉංජිනේරු තාක්ෂණය, ජෛව තාක්ෂණ හා පද්ධති තාක්ෂණය යන විෂයයන් අලුතින් හඳුන්වා දෙනු ඇත.

මේ සඳහා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා විසින් මෙවර අයවැයෙන් රුපියල් මිලියන 5000ක් වෙන් කොට තිබේ.