දකුණු ආසියානු ඇගළුම් හා රෙදිපිළි සැපයුම්කරුවන්ගේ ප්‍ර‍දර්ශනය අගමැති ප්‍ර‍ධානත්වයෙන්

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍ර‍සිංහ මහතාගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් දකුණු ආසියානු ඇගළුම් හා රෙදිපිළි සැපයුම්කරුවන්ගේ ප්‍ර‍දර්ශනය විවෘත කිරීමේ උත්සවය කොළඹ ශ්‍රී ලංකා ප්‍ර‍දර්ශන හා සම්මේලන මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්විණි.