ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයෙකු තම කණඩායමෙන් මෙතෙක් තෝරා නෑ – මහින්ද