කොළඹ – පුරහල අවට රථවාහන තදබදයක්

පේරාදෙණිය සම සෞඛ්‍ය පීඨ සිසුන්ගේ විරෝධතාවක් හේතුවෙන් කොළඹ – පුරහල අවට රථවාහන තදබදයක් හටගෙන ඇති බව වාර්තාවේ.