​බත්තරමුල්ල අවට රථවාහන තදබදයක්

විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් බත්තරමුල්ල අවට මාර්ගවල දැඩි රථවාහන තදබදයක් හටගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.